A BEREKI HORGÁSZ EGYESÜLET
2023.12.08. naptól hatályos, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
ALAPSZABÁLYA

 

1.§
ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK

 • Az egyesület neve: Bereki Horgász Egyesület
 • Az egyesület rövidített neve: Bereki HE
 • Székhelye: 5309 Berekfürdő, Berek tér 2/B.
 • Hatóköre: Berekfürdői Csónakázó tó és Berekfürdői Víztározó
 • Vízterülete: Berekfürdői Csónakázó tó és Berekfürdői Víztározó
 • Bélyegzője: Kör alakú és téglalapalakú
 • A körbélyegzőben :
  • Felül: Bereki Horgász Egyesület
  • Középen: Horog
  • Alul: 547 Berekfürdő
 • A téglalapalakú bélyegzőben:
  • Első sor: Bereki Horgász Egyesület
  • Második sor: 5309 Berekfürdő, Berek tér 2/B.
  • Harmadik sor: 19867328-1-16

 

2.§
AZ EGYESÜLET CÉLJA

 1. A tagok horgászérdekének képviselete, a lehetőségekhez képest kedvező horgászlehetőség biztosítása.
 2. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a horgászok képzése és vizsgáztatása.
 3. A tagoknak a vonatkozó jogszabályokban foglaltak, és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés.

 

3.§
AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE

 1. Biztosítja tagjainak az egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek, jogszabályismeret gyarapítását.
 2. Igyekszik biztosítani, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és az Országos Horgászrend szabályait betartsák.
  Biztosítja a halállomány védelmét
 3. Segíti a hatóságokat az orvhorgászat és orvhalászat megelőzésében és megszüntetésében.
 4. Halfogó- és egyéb versenyeket rendez.
 5. Halászati jogot gyakorol az egyesület vízterületein.
 6. Mindent megtesz a vizek tisztasága és a természetvédelem érdekében.

  

4.§

 1. Az egyesület a MOHOSZ, /mint a Magyar Országos Horgász Szövetség/ a továbbiakban Szövetség, tagjaként fejti ki működését. Erre a kapcsolatra a Szövetség alapszabálya az irányadó.
 2. Az egyesület a Szövetséggel a Közép-Tiszavidéki Horgászegyesületek Szövetségén /a továbbiakban Területi Szövetség/, mint területi érdekképviseleti szerven keresztül tartja a kapcsolatot.
 3. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól azt nem kap. Országgyűlési és önkormányzati képviselő jelöltet nem állít és nem támogat.

5.§
AZ EGYESÜLET TAGJAI

 1. Az egyesület rendes tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyességgel nem rendelkező szervezet) válhat, aki / amely:
  1. nyilatkozik a belépési szándékáról,
  2. elfogadja az egyesület célját (céljait),
  3. az alapszabály alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja,
   A taggá választásról az alapszabály rendelkezése szerint határozhat a elnökség.
 2. Különleges jogállású tagság: pártoló tag, tiszteletbeli tag
  1. a pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt,
  2. a tiszteletbeli tagot az egyesület küldöttgyűlése választja meg e tagságra.
   A különleges jogállású tagok az egyesület szerveibe nem választhatnak és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt.
   Költségvetési szerv az egyesület pártoló tagja nem lehet.
 3. Az egyesületnek lehetnek jogi személy tagjai is. Jogi személy esetében ennek részletes feltételeit az egyesület elnöksége és a jogi személy között megkötött együttműködési megállapodás szabályozza.
 4. Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll állami horgászjegy váltásának tilalma alatt, valamint egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt.
 5. Ifjúsági tagként lehet felvenni a 14 és 18 év közötti fiatalokat. A gyermekhorgászok csak a szülők írásbeli beleegyezése után léphetnek be az egyesületbe.
 6. Kedvezményezett -csökkentett- tagdíjat fizetnek:
  • a 68 éven felüli nyugdíjas horgászok
  • az ifjúsági horgászok
  • a női horgászok (ez a kedvezmény, területi jegytípus hiányában 2024-től nem elérhető)
   A csökkentés mértékét a küldöttgyűlés határozza meg.
 7. Az egyesület tagja lehet nem magyar állampolgár is.
 8. Az egyesület taglétszáma maximálisan   350  fő  lehet
 9. A tagdíjfizetési határidő minden év november 30. napja. Ha a tag felszólítás ellenére sem teljesíti a tagdíjfizetési kötelezettségét 30 napon belül, úgy az elnökség a tagsági viszonyát megszünteti.
  A törlésről írásbeli határozatot küld az érintett részére. A határozat ellen a tag fellebbezéssel élhet az egyesület döntéshozó szervéhez, a küldöttgyűléshez.

6.§
 

 1. Az egyesületbe történő belépési szándékát az egyesület által rendelkezésre bocsátott belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kell kinyilvánítani.
 2. Az egyesületbe való felvételről az egyesület elnöksége dönt. A hozott határozatot a felvételt kérővel írásban, igazolt módon kell közölni. A felvételt elutasító határozat ellen a felvételt kérő 15 napon belül panaszt nyújthat be az egyesület döntéshozó szervéhez, a küldöttgyűléshez, mely azt a soron következő ülésén bírál el.
 3. A két küldöttgyűlés közötti tagfelvételről az elnökség köteles beszámolni.

7.§
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

 1.  A tagokat az alapszabályban foglalt jogok és kötelezettségek egyenlő arányban illetik, illetve terhelik.
 2. Rendes tagok jogai:  
  1. Küldöttgyűlésen részt vehet, személyesen tanácskozási, indítványozási jogot gyakorolhat, tevékenyen közreműködik az egyesület munkájában, valamint segíti azt feladatai teljesítésében.
  2. Ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz – az egyesület bármely tisztségére választható.
  3. Küldöttgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet, Szavazni csak a választott küldöttek jogosultak.
  4. Kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét
  5. Jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait
  6. A tagok szavazati jogukat a küldöttgyűlésen a választott küldötteik útján gyakorolhatják
  7. Az egyesület tisztségviselőihez vagy testületeihez, kéréssel, javaslattal fordulni,
  8. Az egyesület rendezésében, tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon, versenyeken és más rendezvényen részt venni.
  9. Az egyesület útján horgászati alapokmányokat igényelni, állami horgászjegyet váltani, területi engedélyeket vásárolni.
  10. Az állami horgászjegy birtokában, a tagi kötelezettségek teljesítése esetén, az egyesület vízterületein engedély ellenében horgászni.
  11. A MOHOSZ szövetségi rendszerében horgászigazolvánnyal és tagsági lap, bélyeggel regisztrált horgászként a szervezeti rendszerben kialakított kedvezményes horgászati és egyéb szolgáltatásokat igénybe venni.
  12. Az Országos és Megyei,Területi Szövetség, valamint az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, horgászversenyeken, és más rendezvényeken részt venni.
  13. A Berekfürdői Csónakázó tó és Berekfürdői Víztározó területén jogosult stéget vásárolni.
 3. A rendes tagok kötelesek:
  1. az alapszabályt, a küldöttgyűlés, az elnökség és az egyesület választott testületeinek határozatát betartani.
  2. Védeni az egyesület tulajdonát, továbbá az egyesület küldöttgyűlése által megállapított tagdíjat minden év november 30-ig átutalni, vagy az egyesület pénztárába befizetni.
  3. Tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában, valamint segíteni az egyesületet feladatai teljesítésében.
  4. A horgászokra vonatkozó jogszabályokat, az Országos Horgászrendet, az egyes vízterületeken érvényes horgászrendet betartani és betartatni.
  5. A vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalataikat az egyesület elnökséggel haladéktalanul közölni.
  6. A fogási naplót előírás szerint vezetni és az azon megjelölt határidőig leadni. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget az jogszabályt sért, illetve megszegi a fogási napló kiadójának, egyesületének erre vonatkozó előírásait.
   Az egyesület rendes tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.
 4. Az egyesület idős horgásztagjainak, az egyesület testületei kedvezményeket állapíthatnak meg.
 5. Az egyesület küldöttgyűlése a helyi sajátosságoknak megfelelően további jogokat és kötelezettségeket is megállapíthat.

TISZTELETBELI ÉS PÁRTOLÓ TAGOK

 

 • A tiszteletbeli és pártoló tag az egyesület szerveibe nem választható az egyesületi szervek döntéshozatalába csak tanácskozói joggal vehet részt, köteles betartani az egyesület alapszabályát, végrehajtani a küldöttgyűlés és a vezetőség határozatait.
 1.  A pártoló tagok jogai:
  A természetes személy pártoló tagok személyesen, jogi személy pártoló tagok pedig képviselőjük útján
  • tanácskozási joggal vesznek részt az egyesület küldöttgyűlésén, ahol javaslatokat, észrevételeket tehetnek a működéssel kapcsolatban.
  • részesülhetnek az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
 2. A pártoló tagok kötelesek:
  • az alapszabályt betartani, végrehajtani a küldöttgyűlés és az elnökség határozatait.
  • A vállalt támogatást nyújtani.
 3. A tiszteletbeli tagok jogai:
  • Tanácskozási joggal személyesen vesznek részt az egyesület küldöttgyűlésén, ahol tanácskozási, javaslattételi joggal élhetnek, észrevételeket tehetnek a működéssel kapcsolatban.
  • Részesülhetnek az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
 4. A tiszteletbeli tagok kötelesek az Alapszabályt betartani, végrehajtani a küldöttgyűlés és az elnökség  határozatait.

8.§
TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE

 1. A tagság megszűnik,ha a tag a tagságról lemond
  • A lemondásról írásban kell nyilatkozni
  • A lemondásról szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni.
  • A tagsági viszony a lemondásról szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg.
  • A tagságról való lemondás a tagot terhelő vagyoni kötelezettség teljesítése alól nem mentesíti.
 2. A tagság megszűnik, ha a tagot a küldöttgyűlés az egyesületből kizárja:
  A tagot az egyesületből ki lehet zárni, ha:
  • az alapszabály rendelkezéseit megsérti vagy
  • az egyesület érdekeit sértő magatartást tanúsít.
   A tagot az egyesületből kizárni csak a küldöttgyűlés által elfogadott határozatban (fegyelmi szabályzatban) meghatározott eljárás lefolytatását követően lehet.
   A tagot az egyesület elnöke írásban, igazolható módon értesíti a kizárási eljárás megindításáról. Szükség esetén, különösen az ügy bonyolultságára tekintettel a küldöttgyűlés több ülésen is dönthet a kizáró határozat elfogadásáról.
   A küldöttgyűlés biztosítja az érintett tag számára a védekezés lehetőségét, amely alapján személyesen nyilatkozatot tehet, bizonyítási eszközzel élhet, írásbeli beadványt nyújthat be, jogi képviselőt vehet igénybe.
   A kizáró határozatot, annak elfogadását követő öt napon belül az elnök írásban, az átvételt igazolható módon kézbesíti a kizárással érintett tagnak.
   A kizáró határozatban köteles az egyesület a kizárás indokairól és a jogorvoslati lehetőségekről a tagot írásban tájékoztatni
 3. A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell:
  • halála esetén
  • az egyesület megszűnése esetén
   A tag a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor törölhető, ha az elnökség azt megelőzően, írásban igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el:
   - az elnökség törlést elrendelő határozatát közölni kell a taggal,
   - ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagsága az egyesületben megszűnik.
 4. Tagsági viszony megszűnése esetén a tagdíjfizetési kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők.
 5. Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag – különleges jogállású tag csak érintettsége esetén-, a határozat tudomására jutásától számított 30 napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bírósága azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik
 • Amennyiben a kizárásra tagdíjfizetés elmulasztása ad okot, úgy a kizárás ügyében az elnökség jár el a 8. § (3) bekezdés szerint, egyéb esetben a kizárási eljárásra az alábbi szabályok érvényesek :
  • A tagot az egyesületből kizárni csak a küldöttgyűlés által elfogadott határozatban (fegyelmi szabályzatban) meghatározott eljárás lefolytatását követően lehet.
  • A tagot az egyesület elnöke írásban, igazolható módon értesíti a kizárási eljárás megindításáról. Szükség esetén, különösen az ügy bonyolultságára tekintettel a küldöttgyűlés több ülésen is dönthet a kizáró határozat elfogadásáról. A küldöttgyűlés biztosítja az érintett tag számára a védekezés lehetőségét, amely alapján személyesen nyilatkozatot tehet, bizonyítási eszközzel élhet, írásbeli beadványt nyújthat be, jogi képviselőt vehet igénybe. A kizáró határozatot, annak elfogadását követő öt napon belül az elnök írásban, az átvételt igazolható módon kézbesíti a kizárással érintett tagnak. A kizáró határozatban köteles az egyesület a kizárás indokairól és a jogorvoslati lehetőségekről a tagot írásban tájékoztatni.

 

9.§
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

 1. Az egyesület szervei:
  • küldöttgyűlés,
  • elnökség,
  • felügyelő bizottság,
  • fegyelmi bizottság.
 2. Az elnökség, a Felügyelő- és a Fegyelmi Bizottság tagjaivá a közügyek gyakorlásától el nem tiltott, magyar és más állampolgár választható.
  Az elnökség,  felügyelő és fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.
  1. a küldöttgyűlés létszámát a tagság 40 főben határozza  meg.
  2. a küldötteket választás útján kell tisztségükhöz juttatni. A választás nyílt szavazással történik.
  3. küldöttnek az a rendes tag választható, aki ellene nincs horgászattal kapcsolatos jogerős fegyelmi büntetés.
  4. a küldötteket a tagság az egyesület alapszabályának 10.§ /1/ bekezdésének a.)-n.) pontjaiban meghatározott feladatokkal, illetve hatáskörrel ruházza fel.
  5. az a küldött, aki rendszeresen nem vesz részt a küldöttgyűlésen illetve nem felel meg az elvárásoknak, bármikor visszahívható. A visszahívásról a küldött gyűlés nyílt szavazással dönt.

 

10.§
KÜLDÖTTGYŰLÉS

 1. Az egyesület döntéshozó szerve a küldöttgyűlés.
  A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  1. döntés az alapszabály elfogadásáról, módosításáról,
  2. döntés az egyesület más egyesülettel való egyesüléséről vagy feloszlásának kimondásáról (kétharmados szótöbbség szükséges)
  3. döntés az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról
  4. döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről  és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról,
  5. döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról, döntés az elnökség beszámolójának elfogadásáról,
  6. az egyesület éves költségvetésének megállapítása,
  7. meghatározza a megválasztandó testületek létszámát,
  8. megtárgyalja az elnökség éves beszámolóját és meghatározza munkájának további irányítását, jóváhagyja munkaprogramját,
  9. beszámoltatja munkájáról a felügyelő és a fegyelmi bizottságot,
  10. meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka mértékét, módját illetve annak pénzbeli megváltási rendjét,
  11. megállapítja a kezelésében lévő vízterületek horgászrendjét,
  12. másodfokon eljár a fegyelmi bizottság fegyelmi ügyében,
  13. döntés a horgászrend és fegyelmi szabályzat elfogadásáról és módosításáról.
  14. döntés a különleges jogállású tagok (pártoló tag,  tiszteletbeli tag) felvételéről
 2. A küldöttgyűlés határozat képessége:
  1. határozatképes, ha az ülésen a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.
   Döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
   A küldöttgyűlés  titkosan, írásbeli szavazással dönt az elnökség tagjainak megválasztásáról és a tag egyesületből való kizárásáról.
  2. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
  3. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
  4. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
   • akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni.
   • aki ellen a határozat alapján pert kell indítani
   • akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja
   • aki a döntésben érdekelt, más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll
   • aki személyesen érdekelt a döntésben.
 3. Az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni.
 4. A küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítő két tagot megválasztja, a határozatait a határozatok tárában közzé kell tenni.
 5. A küldöttek 20 %-ának indítványára írásban, titkosan szavaz a küldöttgyűlésen
 6. A küldöttgyűlés szavazatszámláló bizottságot választ.
 7. A küldöttgyűlés levezető elnököt választ.
 8. A küldöttgyűlés összehívása: évente legalább egyszer össze kell hívni. A küldöttgyűlést az elnök hívja össze.
  A meghívónak a küldöttgyűlés kezdő napját 15 nappal megelőzően kell, a küldötthöz megérkeznie. Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően a küldöttek a küldöttgyűlés napirendi pontjaira  javaslatot tehessenek és a javaslattételre legalább 5 napot biztosítani kell.
  A küldöttgyűlést írásban kell összehívni, postai úton,vagy a küldött erre a célra megadott e-mail címére a napirend közlésével.
  Az egyesület tagjait a küldöttgyűlés napja előtt 10 nappal a vezetőség hirdetés útján értesíti.
 9. Rendkívüli  küldöttgyűlést kell tartani akkor, ha
  1. az egyesület tagjainak legalább egytizede az ülés céljának és okának megjelölésével írásban kéri,
  2. a bíróság elrendeli,
  3. a Felügyelő bizottság indítványozza,
  4. az elnökség indítványozza
 10. A küldöttgyűlés ülésén az elnök, vagy a titkár elnököl.
 11. Megismételt küldöttgyűlés:
  • akkor lehet tartani, ha a küldöttgyűlés nem határozatképes.
  • kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg,
  • a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt küldöttgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza.
  • az eredeti küldöttgyűlési meghívóban az eredeti küldöttgyűlés napjára lehet összehívni,
  • tagkizárásról, egyesület más egyesülettel való egyesüléséről csak akkor határozhat, ha azon a küldöttek több mint fele részt vesz.

11.§
AZ EGYESÜLET ÜGYVEZETŐ ÉS KÉPVISELETI SZERVE

 

 1. Az ügyvezető és képviseleti szerv megnevezése elnökség. Az ügyvezető és képviseleti szerv tagjai a küldöttgyűlés döntése szerint 5 éves időszakra választhatók.
 2. Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előirt feltételeket teljesíti, és nem esik kizáró ok alá.
 3. Az elnökség tagjai a küldöttgyűlés által választott elnök, titkár, gazdasági vezető.
 4. Az elnökségi tagság megszűnése:
  • tisztségről való lemondással, a lemondást az elnökségi ülésen kell bejelenteni jegyzőkönyvben rögzíteni kell vagy a lemondást írásban igazolható módon kell közölni.
  • visszahívással
  • határozott időre választott elnökség esetén a határozott idő lejártával.

12.§
A VEZETŐSÉG FELADATAI, DÖNTÉSI RENDJE

 1. Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a küldöttgyűlés vagy az elnök hatáskörébe.
 2. A vezetőség feladata:
  1. Kitűzi a küldöttgyűlés időpontját és előkészíti a tárgysorozatát,
  2. Gazdálkodik a küldöttgyűlés által megállapított körben,
  3. Javaslatot tesz az egyesületi tagdíj meghatározására,
  4. Megállapítja a területi jegy és egyéb díjak összegét,
  5. Határoz a tagok felvétele és törlése ügyében,
  6. Első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében, másodfokon eljár az egyesület választott tisztségét be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében,
  7. Gazdálkodik az egyesület kezelésében lévő vízterületeken, összefogja és irányítja azok tevékenységét,
  8. Költségvetés keretében megállapítja a kiemelkedő mértékű közösségi munkát végző tagok jutalmazását
  9. A küldöttgyűlés elé terjeszti horgászrendben szükségessé váló módosításokat, és a horgászrendben átvezeti az elfogadott módosításokat.
 3. Az elnökség évente legalább 2 alkalommal rendes ülést tart.
  Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt:
  • az elnökség tagjainak legalább 5o% az ülés céljának megjelölésével kéri,
  • az egyesület elnöke, illetve
  • a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja.
 4. Az elnökség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze és látja el az elnöki feladatot.
 5. A vezetőségi ülésre meg kell hívni a Felügyelő- és a Fegyelmi Bizottság elnökeit tanácskozási joggal.
 6. Az elnökség határozat képes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van.
  Határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.
 7. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet vezet, a jegyzőkönyvet az elnökségi tagok írják alá, az elnökség határozatait közzé kell tenni a határozatok tárába.
 8. Az elnökség döntéseiről határozatot hoz, az elnökség tevékenységéről éves beszámolót készít

 

13.§

 1.  A határozathozatal rendje:
  1. az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni,
  2. a jegyzőkönyvet az elnökségi ülés esetén az elnökség tagjai, küldöttgyűlés esetén a jegyzőkönyv vezető és a küldöttek két erre kijelölt tagja írja alá,
  3. az elnökség és a küldöttgyűlés döntéseit határozatba foglalja,
  4. a határozatokat a határozatok tárába kell nyilvántartani.
  5. a küldöttgyűlés az egyesületből való kizárásra irányuló eljárás szabályait tartalmazó belső szabályzatot határozatban fogadja el.
 2. Az egyesület képviselete:
  Az egyesületet az elnökség tagjai mint vezető tisztségviselők önálló képviseleti joggal képviselik.
 3. Az egyesületi tagdíj:
  A tagdíjat meg kell fizetni -a küldöttgyűlés döntése szerint-
  • fizetési számlára utalással, vagy
  • készpénzben átadni az egyesület elnökének, vagy gazd. vezetőjének

 

 

14.§
AZ EGYESÜLET ELNÖKE

 1. Az elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer össze kell hívnia.
  Az összehívás módja: írásban igazolt módon, vagy rövid úton telefonon, vagy elektronikus levélben kell összehívnia, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az elnökség hatáskörébe tartozik.
 2. Az elnök feladatai:
  1. bármikor összehívhatja a küldöttgyűlést, az elnökség üléseit és azon elnököl,
  2. a kiadások számláit ellenőrzi,
  3. megbízólevelet ad ki,
  4. intézkedéseit a küldöttgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban.
  5. kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol,
  6. kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait,
  7. vezeti az egyesület tagnyilvántartását,
  8. vezeti a határozatok tárát,
  9. képviseli az egyesületet, illetve az elnökség egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti képviseletével,
  10. ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett,
  11. a költségvetés keretei között utalványozói jogkört gyakorol,
  12. Az egyesületi elnököt munkájában a titkár segíti akadályoztatása estén a titkár helyettesíti,

 

15.§
AZ EGYESÜLET TITKÁRA

 1. Az egyesület titkára:
  1. előkészíti a küldöttgyűlést és azon elnököl,
  2. gondoskodik a küldöttgyűlés, az elnökségi ülés jegyzőkönyveinek vezettetéséről,
  3. szervezi az egyesület rendezvényeit,
  4. segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott feladatokat.
  5. az elnök akadályoztatása esetén utalványozási jogkört gyakorol

16.§
AZ EGYESÜLET GAZDASÁGI VEZETŐJE

 1.  Az egyesület gazdasági vezetője:
  1. intézi az egyesület gazdasági ügyeit, pénztárosi teendőit, rendszeresen beszámol az elnöknek, a titkárnak, az elnökségnek az egyesület vagyoni, pénzügyi helyzetéről,
  2. okmányolt számadásokat vezet a pénz- és vagyonkezelésről, vezeti a pénztárkönyvet, ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit, kezeli az egyesület irattárát,
  3. elkészíti az éves költségvetést, zárszámadást, a vagyonmérleget. Ezt az elnökség és a küldöttgyűlés elé terjeszti.

 

 

 

17.§
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 1. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a küldöttgyűlés választja (egy elnököt és két tagot),
 2. A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek.
 3. A bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.
 4. A bizottság köteles ellenőrizni:
  • az alapszabály megtartását,
  • az egyesület költségvetés szerinti gazdálkodását,
  • a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtását,
  • az egyesület szerveinek /a küldöttgyűlés kivételével/ törvényes és alapszabályszerű működését,
  • negyedévenként a pénz- és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást.
   Az  ellenőrzésről  a  bizottság  jegyzőkönyvet, köteles készíteni.
 5. A bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni.
 6. A felügyelő bizottság megállapítása esetén annak jellegétől függően az alábbi intézkedéseket teheti:
  • kisebb hiányosságokra, írásban felhívja az elnök figyelmét és rámutat a követendő eljárásra,
  • súlyosabb hiányosság megállapítása esetén írásban tájékoztatja az illetékes testületet, az egyesület elnökét, és kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés 30 napon belül nem vezet eredményre, vagy ha az ellenőrzés az elnökség tevékenységével kapcsolatban állapít meg súlyosabb hiányosságot, a Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a küldöttgyűlés összehívását. Ennek elmulasztása esetén vagy azonnali intézkedést igénylő esetben a Felügyelő bizottság összehívhatja az elnökséget, a küldöttgyűlést. Ennek sikertelensége esetén a Felügyelő Bizottság írásban haladéktalanul tájékoztatja a törvényességi felügyeletet ellátó bíróságot.
 7. A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a küldöttgyűlésnek beszámolni.
 8. A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a elnökség ülésein.
 9. A bizottság munkaterv alapján dolgozik.
 10. A bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van az ülésen. Határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg.

  

18.§
A FEGYELMI BIZOTTSÁG

 1. A Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait a küldöttgyűlés választja /egy elnök és két tag/.
 2. A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek az elnökség illetve a Felügyelő bizottság tagjai.
 3. A bizottság első fokon eljár az egyesület – választott tisztséget be nem töltő – tagjainak, valamint az elnökség és a Felügyelő bizottság fegyelmi ügyeiben, az elnök kivételével.
 4. A bizottság eljárására az egyesület „Fegyelmi Szabályzatában” foglaltak az irányadók.
 5. A bizottság a fegyelmi helyzetről és minden fegyelmi ügyről – a döntéseikről – rendszeresen tájékoztatja az elnökséget, a küldöttgyűlésnek pedig beszámol munkájáról.
 6. A fegyelmi bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni az elnökség ülésén.
 7. A fegyelmi bizottság az ügyrendjét és éves ellenőrzési programját maga állapítja meg.
 8. A fegyelmi bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.
  A fegyelmi bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van az ülésen. A fegyelmi bizottság határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg.
 9. A fegyelmi bizottság tevékenységét testületileg, illetve legalább két tagja útján látja el. Vizsgálataihoz szakértőket is igénybe vehet. Az ülésről a bizottság jegyzőkönyvet köteles készíteni.

 

 

19.§
AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

 1. Az egyesület önálló jogi személy.
 2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
  Az egyesület egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a küldöttgyűlés fogadja el.
  Az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet.
 3. Az egyesület vagyonát ingóságok, készpénz, értékpapír és követelések alkotják.
 4. Az egyesület bevételei tagdíjakból, az egyesület kezelésében lévő vízterületre kiadott területi engedélyek díjából, belépési és egyéb díjakból, az egyesület szabályszerű tevékenységéből eredő egyéb bevételekből, valamint az esetleges szponzori támogatásból, adományokból áll.
  Az egyesület tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára a küldöttgyűlés határozza meg.
 5. Az egyesület tagjai a „ Polgári Törvénykönyv”-nek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.
 6. Az egyesület vagyonáért, vagyoni eszközének a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásáért az elnök, a titkár a gazdasági vezető és a Felügyelő Bizottság elnöke a felelős.
 7. Az egyesület megszűnése, feloszlása, feloszlatása esetén a fennmaradó tiszta vagyon csak horgászvonatkozású célokra fordítható. Egyebekben a „Polgári Törvénykönyv”-ben előírtak az irányadók.

   

  20.§
  ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

   

  • Az egyesület adatkezelése során az adatkezelésre vonatkozó általános törvényi és egyéb jogszabályi előírást betartja.
  • Civil szervezetként a következő személyi adatokat tartja nyilván a tagokról:
   • a tagok neve, lakóhelye
   • a tagok állami jegyének sorszáma
   • a tagok születési adatai
    Valamennyi adatot körültekintően kell kezelni. Az egyesület címe és elérhetősége nyilvános adatot képez.
    Az egyesület tagjairól kizárólag a jogszabályban meghatározott esetben közöl adatot, a tagnyilvántartás nem nyilvános. A tagokról, a elnökség tagjairól személyes adatokat csak a jogszabály vagy az érintett személy hozzájárulása esetén lehet kiadni.

  21.§

   

  • Az egyesület törvényességi felügyeletét  a nyilvántartást vezető bíróság látja el.
  • Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről  szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2ol1. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a küldöttgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.

  Kelt:  Berekfürdő,  2023. 12. 08.

   

  Ellenjegyzem :

  Alulírott dr. Farkas Flórián ügyvéd (5300 Karcag, Táncsics krt. 25. 1.lh. fsz. 2.)  ellenjegyzésemmel igazolom, hogy az egyesület elnöke jelen okiratot előttem írta alá, továbbá, hogy jelen alapszabály szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az új létesítő okirat elfogadására a 2023.12.08. napján tartott küldöttgyűlés határozatai adtak okot, amelyek értelmében az alábbi pontok módosultak : 

  az 1. §-ban módosult a székhely és az egyesület neve a nyilvántartásban szereplő írásmóddal egyezőre került visszajavításra,

  egyéb módosult rendelkezések : 5.§ 9.) pont, 7.§; 8.§ 2.) pont, 8. § 3) pont és a 13. § 2.) pont.

  A módosult szövegrészek dőlt, félkövér betűtípussal kerültek kiemelésre.

   

   

   

   

   

   

   

  Weboldalunkon sütiket használunk!

  A berekihorgaszegyesulet.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk.